RESY - Dự án thí điểm thu gom phế liệu

Các điều khoản và điều kiện

 

 1.Giới thiệu:   

 •  Chào mừng bạn đến với Dự án thí điểm thu gom phế liệu RESY (“Dự án”), do công ty TNHH BTR Global tổ chức. Dự án thí điểm này được thiết kế để thúc đẩy quản lý chất thải bền vững bằng cách khuyến khích người tiêu dùng tích cực tham gia vào việc phân loại chất thải và thực hành xử lý có trách nhiệm.

2.Tham gia:

 • 2.1. Dự án dành cho các cá nhân cư trú trong các khu vực được chỉ định bởi RESY.
 • 2.2. Bằng cách tham gia Dự án, người tham gia đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện sau đây.

3.Phân loại phế liệu:

 • 3.1. Những người tham gia được yêu cầu phân loại quần áo không sử dụng được và đồ dệt gia dụng, đảm bảo rằng các vật liệu khác nhau như nút, khóa kéo và phụ kiện được loại bỏ và tách riêng.
 • 3.2. Chất thải nhựa gia dụng bao gồm PET, HDPE, PP phải được phân loại thành các loại riêng.
 • 3.3. Việc phân loại phế liệu đúng cách là rất quan trọng để tái chế hiệu quả và đủ điều kiện nhận phần thưởng.

4.Quy trình thu gom:

 • 4.1. Người tham gia có thể chọn để người thu gom phế liệu đền thu và mang điểm tập kết do RESY chỉ định
 • 4.2. Trọng lượng của phế liệu được thu gom sẽ được xác định bởi người thu gom / hoặc nhân sự tại điểm tiếp nhận.
 • 4.3. Những người tham gia sẽ nhận được phần thưởng bằng tiền qua ví Momo dựa trên trọng lượng của phế liệu được thu thập và phân loại đúng cách.

5.Tính thưởng và khấu trừ:

 • 5.1. Người tham gia sẽ kiếm được tiền dựa trên trọng lượng của phế liệu được phân loại và thu gom đúng cách.
 • 5.2. Trong trường hợp phế liệu chưa được phân loại đúng cách, số tiền thưởng sẽ bị khấu trừ 50%.
 • 5.3. Các khoản khấu trừ có thể được áp dụng nếu các loại phế liệu có chứa vật liệu không được phân loại, điều này sẽ được xác định bởi nhân viên thu gom hoặc điểm thu gom.

6.Phân phối phần thưởng:

 • 6.1. Phần thưởng sẽ được phân phối qua ví Momo.
 • 6.2. Người tham gia có trách nhiệm cung cấp thông tin thanh toán chính xác và cập nhật để nhận phần thưởng.

7.Thời gian thực hiện dự án:

 • 7.1. Thời hạn của Dự án sẽ được RESY và BTR Global xác định và thông báo.
 • 7.2. Để đủ điều kiện nhận phần thưởng, người tham gia phải gửi phế liệu của mình để thu gom trong thời gian dự án được chỉ định.

8.Tuân thủ và pháp lý:

 • 8.1. Những người tham gia có trách nhiệm tuân thủ các quy định và hướng dẫn xử lý phế liệu của địa phương.
 • 8.2. Người tham gia không được phép đưa các vật liệu nguy hiểm hoặc không thể tái chế vào quá trình thu gom phế liệu.
 • 8.3. RESY và BTR Global không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ hậu quả pháp lý nào do hành vi xử lý phế liệu không đúng cách của người tham gia.

9.Bảo mật dữ liệu:

 • 9.1. Thông tin cá nhân được thu thập cho Dự án sẽ được sử dụng riêng để phân phối phần thưởng và quản lý Dự án.
 • 9.2. BTR Global sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của người tham gia tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

10.Sửa đổi dự án:

 • 10.1. RESY và BTR Global có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt Dự án theo quyết định riêng của họ.
 • 10.2. Người tham gia sẽ được thông báo trước về bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản và điều kiện của Dự án.

11.Thông tin liên hệ:

 • Nếu có thắc mắc hoặc hỗ trợ liên quan đến Dự án thí điểm thu gom phế liệu RESY, người tham gia có thể liên hệ với các kênh hỗ trợ khách hàng được chỉ định do RESY và BTR Global cung cấp: resy@btrcicular.com – Điện thoại: 0985517155
 • Bằng việc tham gia Dự án thí điểm thu gom phế liệu RESY, bạn thừa nhận và đồng ý tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này. RESY và BTR Global có quyền thực hiện hành động thích hợp đối với những người tham gia bị phát hiện vi phạm các điều khoản này.

 

 

 

 

 

 

RESY – Powered by BTR Global
Waste Collection Pilot Project

 


Terms and Conditions

 

1.Introduction

 • Welcome to the RESY Waste Collection Pilot Project (“Project”), powered by BTR Global. This pilot project is designed to promote sustainable waste management by encouraging consumers to actively participate in waste segregation and responsible disposal practices.

2.Participation:

 • 2.1The Project is open to individuals residing within the specified areas outlined by RESY.
 • 2.2. By participating in the Project, participants agree to comply with the following Terms and Conditions.

3.Waste Segregation:

 • 3.1. Participants are required to segregate unusable clothes and home textiles, ensuring that different materials such as buttons, zippers, and accessories are removed and separated.
 • 3.2. Household plastic waste, including PET, HDPE, and PP, must be sorted into separate categories.
 • 3.3. Proper waste segregation is vital for effective recycling and to qualify for rewards.

4.Collection Process:

 • 4.1. Participants can choose to have their waste collected by authorized waste collectors or drop off waste at designated RESY drop-points.
 • 4.2. The weight of the collected waste will be determined by authorized collectors or drop-point staff. 4.3. Participants will receive monetary rewards based on the weight of waste materials collected and properly segregated.

5.Reward Calculation and Deductions:

 • 5.1. Participants will earn rewards based on the weight of properly segregated and collected waste materials.
 • 5.2. In cases where waste materials have not been properly segregated, the reward amount will be subject to a deduction of 50%.
 • 5.3. Deductions may be applied if waste items contain non-segregated materials, which will be determined by collector or drop-off points personnel.

6.Reward Distribution:

 • 6.1. Rewards will be distributed through Momo wallet.
 • 6.2. Participants are responsible for providing accurate and up-to-date payment information to receive rewards.

7.Project Duration:

 • 7.1. The Project’s duration will be defined and communicated by RESY and BTR Global.
 • 7.2. To qualify for rewards, participants must submit their waste for collection within the specified project duration.

8.Compliance and Legalities:

 • 8.1. Participants are responsible for adhering to local waste disposal regulations and guidelines.
 • 8.2. Participants must not include hazardous or non-recyclable materials in the waste collection.
 • 8.3. RESY and BTR Global are not liable for any legal repercussions resulting from participants’ improper waste disposal practices.

9.Data Privacy:

 • 9.1. Personal information collected for the Project will be used exclusively for reward distribution and Project administration.
 • 9.2. RESY and BTR Global will handle participants’ personal data in compliance with applicable data protection laws.

10.Project Amendments:

 • 10.1. RESY and BTR Global reserve the right to modify, suspend, or terminate the Project at their discretion.
 • 10.2. Participants will be informed of any changes to the Project’s terms and conditions in advance.

11.Contact Information:

 • For inquiries or assistance related to the RESY Waste Collection Pilot Project, participants can reach out to the designated customer support channels provided by RESY and BTR Global: resy@btrcicular.com – Phone: 0985517155
 • By participating in the RESY Waste Collection Pilot Project, you acknowledge and agree to abide by these Terms and Conditions. RESY and BTR Global retain the right to take appropriate action against participants found to be in violation of these terms.
Scroll to Top