Chính sách quyền riêng tư của RESY

 

1.Giới thiệu:

 • RESY (“chúng tôi”, “của chúng tôi”) coi trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này nêu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin bạn cung cấp thông qua trang web www.resy.vn (“Trang web”) liên quan đến Dự án thí điểm thu gom phế liệu RESY.

2.Thông tin chúng tôi thu thập:

 

 • 2.1. Khi bạn tham gia Dự án thí điểm thu gom phế liệu RESY, chúng tôi thu thập thông tin sau cho mục đích nhận dạng thanh toán:
 1. Tên
 2. Địa chỉ email
 3. Số điện thoại
 4. Số lượng phế liệu
 • 2.2. Ngoài ra, chúng tôi có thể mời bạn tự nguyện điền vào mẫu khảo sát cho nghiên cứu thu gom phế liệu. Việc tham gia khảo sát là tùy chọn và thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng để nâng cao hiệu quả của Dự án.

 

3. Sử dụng thông tin được thu thập:

 • Thông tin được thu thập trong Dự án sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích sau:
 • Nhận dạng thanh toán: Chúng tôi sẽ sử dụng tên, địa chỉ email, số điện thoại và số lượng phế liệu của bạn để xử lý và xác nhận thanh toán.
 • Tham gia khảo sát: Nếu bạn chọn hoàn thành khảo sát, thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu thu gom phế liệu nhằm nâng cao hiệu quả và tác động của Dự án.

4.Bảo mật dữ liệu:

 • 4.1. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin bạn cung cấp khỏi bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép.
 • 4.2. Tuy nhiên, không có hệ thống truyền tải hoặc lưu trữ dữ liệu nào có thể được đảm bảo an toàn 100%. Bạn hiểu rằng bất kỳ việc truyền tải thông tin nào đều có nguy cơ của riêng bạn.

5.Chia sẻ thông tin:

 • 5.1. Chúng tôi không bán, cho thuê, trao đổi hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị.
 • 5.2. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với nhân viên được ủy quyền tham gia Dự án, chẳng hạn như người thu gom phế liệu và nhà phân tích khảo sát, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập và phân tích phế liệu thích hợp.

6.Lưu giữ dữ liệu:

 • 6.1. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này, bao gồm cả việc nhận dạng thanh toán và nghiên cứu thu gom phế liệu.

7.Lựa chọn của bạn:

 • 7.1. Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn được cung cấp cho Dự án.
 • 7.2. Bạn có thể chọn có tham gia khảo sát hay không và đưa ra phản hồi khảo sát tự nguyện.

8.Liên kết của bên thứ ba:

 • Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo mật hoặc nội dung của các trang web này.

9.Thay đổi Chính sách quyền riêng tư:

 • Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi đăng Chính sách quyền riêng tư sửa đổi trên Trang web.

10.Liên hệ với chúng tôi:

 • 10.1. Nếu có thắc mắc, yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc quan ngại về thông tin cá nhân của bạn và Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp trên Trang web.
 • Bằng việc sử dụng trang web www.resy.vn và tham gia Dự án thí điểm thu gom phế liệu RESY, bạn thừa nhận và đồng ý với các hoạt động được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

 

 

 

RESY Privacy Policy

 

1.Introduction:

 • RESY (“we,” “us,” “our”) values your privacy and is committed to protecting your personal information. This Privacy Policy outlines how we collect, use, and safeguard the information you provide through the www.resy.vn website (“Website”) in relation to the RESY Waste Collection Pilot Project.

2.Information We Collect:

 • 2.1. When you participate in the RESY Waste Collection Pilot Project, we collect the following information for payment identification purposes:
 1. Name
 2. Email address
 3. Phone number
 4. Quantity of waste
 • 2.2. Additionally, we may invite you to voluntarily complete a survey form for waste collection study. Participation in the survey is optional, and the information you provide will be used to improve the effectiveness of the Project.

3.Use of Collected Information:

 • The information collected during the Project will be used solely for the following purposes:
 • Payment identification: We will use your name, email address, phone number, and quantity of waste to process and facilitate the distribution of rewards for your participation.
 • Survey participation: If you choose to complete the survey, the information you provide will be used for waste collection study purposes to enhance the Project’s efficiency and impact.

4.Data Security:

 • 4.1. We implement reasonable security measures to protect the information you provide from unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction.
 • 4.2. However, no data transmission or storage system can be guaranteed to be 100% secure. You understand that any transmission of information is at your own risk.

5.Sharing of Information:

 • 5.1. We do not sell, rent, trade, or otherwise disclose your personal information to third parties for marketing purposes.
 • 5.2. We may share your information with authorized personnel involved in the Project, such as waste collectors and survey analysts, to facilitate proper waste collection and analysis.

6.Data Retention:

 • 6.1. We will retain your personal information for the duration necessary to fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy, including payment identification and waste collection study.

7.Your Choices:

 • 7.1. You have the right to access, correct, update, or delete your personal information provided for the Project.
 • 7.2. You can choose whether to participate in the survey and provide voluntary survey responses.

8.Third-Party Links:

 • 8.1. The Website may contain links to third-party websites. We are not responsible for the privacy practices or content of these websites.

9.Changes to Privacy Policy:

 • 9.1. We may update this Privacy Policy from time to time. Any changes will be effective upon posting the revised Privacy Policy on the Website.

10.Contact Us:

 • 10.1. For inquiries, access requests, corrections, or concerns regarding your personal information and this Privacy Policy, please contact us at the provided contact information on the Website.
 • By using the www.resy.vn website and participating in the RESY Waste Collection Pilot Project, you acknowledge and consent to the practices described in this Privacy Policy.

Scroll to Top